Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

CEN b.v. h.o.d.n. WoonEnergie (hierna: WoonEnergie), besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens als rekenvoorbeelden en tariefstellingen kunnen echter voorkomen. WoonEnergie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. WoonEnergie behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

WoonEnergie kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. WoonEnergie kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen WoonEnergie en haar gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. WoonEnergie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. WoonEnergie behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij WoonEnergie of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van WoonEnergie.

Virussen

WoonEnergie garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.